ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

-İLAN-

1. Atakum Belediyesi tarafından Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Sınıflandırılması ve Geri Kazanım işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35. maddesinin a bendi gereğince kapalı teklif (açık artırma) usulü ile yapılacak ihale ile 2 yıllığına kiraya verilecektir.

İşin adı

Muhammen Bedel (TL/Aylık)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Sınıflandırılması ve Geri Kazanımı

62.186,20

44.774,06

23.05.2023

11.00

2.İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale feshedilecektir.

3.İhale 23.05.2023 Salı günü saat 11.00’da Atakum Belediyesi hizmet binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak olup, teklifler 23.05.2023 Salı günü saat 10.30’a kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler

A)Kanuni ikametgâh adresi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

B)Tebligat için adres göstermesi

                a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

                b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

                c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici teminat makbuzu

D)İmza Beyannamesi

E)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

F)Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

G)Nüfus cüzdanı fotokopisi

H)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ilgili tekstil atıklarına dair Tehlikesiz Atık Toplama – Ayırma Belgesi

İ)İş deneyim belgeleri; ilan tarihinden önce sözleşme veya protokole bağlanmış kamu tecrübesini gösteren en az 1 kurumdan alınmış belge

5.İhale şartnamesi, Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığı temin edilebilir.

6.Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

                                                                                                                             ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN01822001