İLAN

BAFRA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

                 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte, Fatih Mahallesi Millet Cad. No:3 Bafra/SAMSUN adresinde bulunan Bafra Hükümet Konağı binasının 3. katı olan Kaymakamlık Makam katındaki Toplantı Odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)]

b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,

c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,

d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye'de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,

e)  Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,

f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri,

       Yukarıda belirtilen belgeleri İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

2- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz.

3- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bafra Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4- Taşınmaz satış bedeli, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL.'yi, bu sınırlar dışarısında ise 1.000,00 TL.'yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihlerde dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile taksitlendirme yapılabilecektir. Taşınmaz ihale satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.

5- Hazine'ye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV), resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6- Bakanlığımızın 25/05/2021 tarihli ve 970974 sayılı yazısı uyarınca, yukarıda belirtilen taşınmazların satış bedeli üzerinden döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. (5 Milyon TL.'ye kadar olan kısım için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL.den 10 Milyon TL.'ye kadar olan kısım için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL.'yi aşan kısım için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında)

7- Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir. 

9- Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.

10- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler Bafra Hükümet Konağı Binası zemin katta hizmet vermekte olan Bafra Milli Emlak Müdürlüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün https://samsun.csb.gov.tr adresinden, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlek.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.       

İrtibat Tel:(0362) 5431726-1407   

İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın No ILN01891173