Bafra Görme En­gel­li­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe Bafra Kay­ma­ka­mı Cev­det Er­türk­men, Bafra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hamit Kılıç, kurum mü­dür­le­ri, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, en­gel­li der­nek ve üye­le­ri, va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

Bafra'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Etkinliği

Et­kin­lik bo­yun­ca görme en­gel­li­le­rin ya­şa­dı­ğı so­run­la­ra dik­kat çe­kil­di, beyaz bas­to­nun önemi an­la­tıl­dı. Bafra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hamit Kılıç bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da: "Görme En­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­na dik­kat çek­mek ama­cıy­la Bafra Görme En­gel­li­ler Der­ne­ği bir prog­ram dü­zen­le­miş, emek­le­ri­ne sağ­lık di­yo­rum.

Bafra'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Etkinliği

Top­lum­da ta­bi­ki bizim en çok dik­kat et­me­miz ge­re­ken ko­nu­lar­dan bir ta­ne­si, he­pi­miz bir görme en­gel­li ada­yız as­lın­da, bunu böyle bil­mek ve böyle dü­şün­mek lazım. Özel­lik­le bu kör araba me­se­le­si­ni de­ğer­li baş­ka­nı­mız­la ko­nu­şur­ken böyle bir fikir çıktı or­ta­ya.

Bafra'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Etkinliği

Uy­gu­la­ma­da da in­şal­lah güzel olur. Dik­kat çe­ki­ci bir şey olur. Özel­lik­le kal­dı­rım­lar­da iş­gal­ler görme en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın yü­rü­me­si­ne engel ola­cak araba parkı gibi me­se­le­le­re dik­kat çek­mek için ya­pı­lan bir şey, beyaz bas­ton da aynı pro­je­nin içe­ri­sin­de, ben özel­lik­le böyle bir yerde bu or­ga­ni­zas­yo­nu, bu pro­je­yi ha­zır­la­yan der­nek baş­ka­nı­mız ve yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür edi­yor, bu pro­je­ye katkı veren her­ke­se ay­rı­ca te­şek­kür edi­yo­rum" dedi.

Bafra'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Etkinliği
Görme En­gel­li­ler Der­ne­ği­nin dü­zen­le­di­ği ve ter­tip et­ti­ği çok an­lam­lı bir gün ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bafra Kay­ma­ka­mı Cev­det Er­türk­men ise: "Siz En­gel­li­le­ri­mi­zi Ha­ya­ta Ha­zır­la­mak, eği­tim ve sos­yal ha­ya­tı­nı­za yar­dım­cı olmak, eko­ne­mik ha­yat­ta siz­le­ri daha fazla ara­mız­da gör­mek is­ti­yo­ruz. Bu tür et­kin­lik­le­rin bunun için bir ve­si­le ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Bizim siz­le­re yar­dım­cı ol­ma­mız, siz­le­re des­tek ol­ma­mız bir ana­ya­sal gö­re­vi­miz. Yerel yö­ne­tim­ler ola­rak be­le­di­ye baş­ka­nı­mız el­le­rin­den ge­le­ni ya­pı­yor, ve sa­ğol­sun­lar hepsi de katkı sağ­lı­yor­lar. Ha­ya­tı ko­lay­laş­tı­ra­rak ha­ya­tın her ala­nın­da siz­le­ri gör­mek is­ti­yo­ruz. Bu ve­si­le ile tek­rar bu­gü­nü­mü­zün ha­yır­lı ve uğur­lu ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. İnşal­lah biz­ler için ha­yır­lı ve öğ­re­ti­ci olur" şek­lin­de ko­nuş­tu.

Bafra'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Etkinliği

Bafra Görme En­gel­li­ler Der­ne­ği adına basın açık­la­ma­sın­da bu­lu­nan Genç­lik Mer­ke­zi Recep Şa­hi­noğ­lu: "15 Ekim Dünya Beyaz Bas­ton Günü, görme en­gel­li bi­rey­le­rin gün­lük ya­şam­da kar­şı­laş­tık­la­rı zor­luk­la­ra dik­kat çek­mek ve top­lum­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak için bir fır­sat­tır. Beyaz bas­ton,görme en­gel­li bi­rey­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ve gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak için vaz­ge­çil­mez bir araç­tır. Bu özel günde, beyaz bas­to­nun öne­mi­ni ve görme en­gel­li­le­rin gün­lük ya­şam­la­rı­nı­ko­lay­laş­tır­mak için ya­pı­la­bi­le­cek­le­ri vur­gu­la­mak 

büyük bir öneme sa­hip­tir" dedi.

Görme en­gel­li­le­rin ya­şa­dı­ğı diğer zor­luk­la­ra da dik­kat çeken Şa­hi­noğ­lu: "Görme en­gel­li bi­rey­le­rin ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­ma­da en kri­tik un­sur­lar­dan biri, kal­dı­rım­lar ve­ya­ya ge­çit­le­ri gibi alt­ya­pı un­sur­la­rı­nın eri­şi­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­mak­tır. 

Şehir plan­la­ma­sın­da ve alt­ya­pı ta­sa­rı­mın­da bu un­sur­la­rın eri­şi­le­bi­lir ol­ma­sı, görme en­gel­li­le­rin gün­lük ya­şam­da da­ha­ba­ğım­sız ve gü­ven­li bir şe­kil­de ha­re­ket et­me­le­ri­ni sağ­lar. Sarı çiz­gi­ler, görme en­gel­li bi­rey­ler için yol­cu­luk­la­rı sı­ra­sın­da önem­li bir reh­ber­dir. Bu­çiz­gi­ler, yü­rü­me yol­la­rı­nı be­lir­ler ve teh­li­ke nok­ta­la­rı­nı işa­ret­ler. Bu ne­den­le, sarı çiz­gi­le­rin­her zaman net ve ba­kım­lı ol­ma­sı, görme en­gel­li­le­rin gü­ven­li yol­cu­luk­la­rı­nı sağ­lar. Ay­rı­ca,kal­dı­rım­la­rın işgal edil­me­me­si, sarı çiz­gi­le­rin sü­rek­li ve ke­sin­ti­siz bir yol reh­be­ri ola­rak­kul­la­nı­la­bil­me­si için önem­li­dir" diye ko­nuş­tu.

Bafra Görme En­gel­li­ler Der­ne­ği baş­ka­nı Ömer Ergül ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da beyaz bas­to­nun öne­mi­ni an­lat­mak ve görme en­gel­li bi­rey­le­rin ya­şa­dı­ğı so­run­la­ra dik­kat çek­mek ama­cıy­la böyle bir et­kin­lik dü­zen­le­dik­le­ri­ni ve bu tür et­kin­lik­le­rin ar­ta­rak devam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Et­kin­lik so­nun­da "en­gel­le­ri aşı­yo­rum" adlı bir ya­rış­ma dü­zen­len­di. 

Ya­rış­ma­da görme en­gel­li va­tan­daş­lar bas­ton­la­rıy­la ön­le­rin­de engel olan sarı çiz­gi­li par­kur­da yü­rü­dü. De­re­ce­ye giren ya­rış­ma­cı­la­ra günün anı­sı­na beyaz bas­ton he­di­ye edil­di. Ya­rış­ma­cı­la­rın he­di­ye­le­ri Bafra Kay­ma­ka­mı, Bafra be­le­di­ye baş­ka­nı ve Bafra görme en­gel­li­ler der­ne­ği baş­ka­nı ta­ra­fın­dan sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­di.
Oktay BüL­BÜL

Editör: Yunus Koncak