Altınkaya Mahallesinde 45 Yıllık yorgancı esnaflığı yapan Burhan Aksoy,   Mahallesine hizmet etmek için  Muhtarlığına Adaylığını açıkladı.

Burhan Aksoy (Altınkaya Muhtar Aday)

Burhan Aksoy Kimdir?

1963 Bafra do­ğum­lu­yum. 45 yıl­dır ma­hal­le­mi­ze esnaf (yor­gan­cı) ola­rak hiz­met edi­yo­rum. 45 yıl­dır ha­va­sı­nı so­lu­du­ğum bu güzel ma­hal­le­nin her kö­şe­si­ni, her bir ta­şı­nı ve en önem­li­si bu­ra­da ya­şa­yan her bir in­sa­nı çok iyi ta­nı­yo­rum. Esnaf ol­ma­nın bir ge­ti­ri­si ola­rak bir­çok in­san­la ta­nı­şıp in­sa­nın gön­lü­ne do­kun­ma­yı bilen bi­ri­yim. Bunun yanı sıra 20 yıl ma­hal­le­mi­ze aza ola­rak hiz­met et­ti­ğim için hem yö­ne­ti­mi iyi bi­li­yo­rum hem de ma­hal­le sa­kin­le­rin­den ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ni çok iyi ta­nı­yo­rum. Tüm bun­la­rın so­nu­cun­da ma­hal­le­mi­zin her bir fer­di­nin se­si­ni du­yur­mak, ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak; her bir ta­şı­nı gü­zel­leş­tir­mek en büyük ama­cım­dır.

Burhan Aksoy Altınkaya Mahallesi Muhtarlığına Aday-1
Al­tın­ka­ya Ma­hal­le­si­nin daha ya­şa­na­bi­lir, daha gü­ve­ni­lir ve hu­zur­lu bir yer ol­ma­sı için elim­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğım. En önem­li­si muh­tar­lık dö­ne­mim­de şef­faf­lık, ada­let ve eşit­lik il­ke­le­riy­le ha­re­ket ede­rek he­pi­mi­zin gurur du­ya­ca­ğı bir beş yıl için elimi taşın al­tı­na ko­ya­ca­ğım ve bu kutlu yolda sizin de­ğer­li oy­la­rı­nı­za ta­li­bim.

Burhan Aksoy Ishaklı

Projeleri hakkında bilgi veren Aksoy; 

* Mahallemize muhtarlık ofisinin açılmasını sağlamak
* Mahallemize kültür, dayanışma, yardımlaşma derneğinin   kurulmasını sağlamak
* İhtiyac sahibi aileler ve başarılı öğrencilerimize burs vermek isteyen 
    işadamlarımızdan ve esnaflarımızdan burs teminini sağlamak
* Çöp alımlarının kontrol edilmesini sağlamak 
* Muhtarlığa bırakılan evrakların kişilere acilen ulaştırılmasını sağlamak
* Mahallemizin aydınlatma ve bozuk yollarının düzeltilmesini sağlamak
* Engelli, gazi, şehit ve ihtiyaç sahiplerinin,  ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak için ellerinden ne gelirse yapacağını ifade etti.

Kaynak: Arzu VURAL