SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 DIŞ MEKAN LED CLP EKRAN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/806206

1-İdarenin

a) Adı

:

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Hançerli Mah.216.Sok. No :8 55020 İlkadım İLKADIM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3624316090 - 3624353935

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

DIŞ MEKAN LED CLP EKRAN ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Adet Dış Mekan LED CLP Ekran Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Mallar 60 Gün içerisinde İdarenin belirleyeceği teslim programı doğrultusunda kurulumları yapılmış bir şekilde idareye teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hançerli Mah.216.Sok.No :8 Kat :5

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

2) Adayın veya İsteklinin Üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu

3) Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat Yeterlilik Belgesi

4) Adaylar veya İsteklilerin adlarına veya ünvanlarına düenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekli firmanın TS12845 (PROFESYONEL AMAÇLI SES VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARI),  TS10956 (GÖRÜNTÜ VE/VEYA SES CİHAZLARI), TS12498 (BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ), TS13243 (LED’Lİ GRAFİK TABANLI GÖRÜNTÜLÜ DUYURU CİHAZLARI) standartlarında TSE HİZMET YETERLİLİK belgesine sahip teknik servisi olmalı ve bunu belgelemelidir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

 1-) İstekli firmanın TS12845 (PROFESYONEL AMAÇLI SES VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARI),  TS10956 (GÖRÜNTÜ VE/VEYA SES CİHAZLARI), TS12498 (BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ), TS13243 (LED’Lİ GRAFİK TABANLI GÖRÜNTÜLÜ DUYURU CİHAZLARI) standartlarında TSE HİZMET YETERLİLİK belgesine sahip teknik servisi olmalı ve bunu belgelemelidir.

2-) İsteklinin kendine ait OHSAS 18001:2007 (Ledli Bilgi Sistemleri üretim ve Montaj kapsamında) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası bulunacaktır.

3-) İstekli firma ISO 27001 (Ledli Bilgi Sistemleri kapsamında) Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi sertifikalı olmalıdır.

4-) İstekli firma ISO 10002 (Ledli Bilgi Sistemleri kapsamında) Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemi sertifikalı olmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01875249