medi bafra
sol
sağ

AK Parti’li Aksu’dan daire başkanının tutuklanmasına açıklama

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AK Parti’li Aksu’dan daire başkanının tutuklanmasına açıklama
AK Parti Sam­sun İl Baş­ka­nı Av. Ersan Aksu, rüş­vet id­di­asıy­la tu­tuk­la­nan daire baş­ka­nı hak­kın­da açık­la­ma ya­pa­rak, “Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne sun­mak is­te­rim ki Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Mus­ta­fa Demir’in ini­si­ya­ti­fi ne­ti­ce­sin­de ya­pıl­mış olan bir mü­ra­ca­at ve sav­cı­lı­ğın yap­tı­ğı ça­lış­ma ile or­ta­ya ko­nul­muş bir tab­lo­dur. Bunun bi­lin­me­sin­de fayda var­dır” dedi.

AK Parti Sam­sun İl Baş­ka­nı Av. Ersan Aksu, rüş­vet id­di­asıy­la tu­tuk­la­nan daire baş­ka­nı hak­kın­da açık­la­ma ya­pa­rak, “Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne sun­mak is­te­rim ki Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Mus­ta­fa Demir’in ini­si­ya­ti­fi ne­ti­ce­sin­de ya­pıl­mış olan bir mü­ra­ca­at ve sav­cı­lı­ğın yap­tı­ğı ça­lış­ma ile or­ta­ya ko­nul­muş bir tab­lo­dur. Bunun bi­lin­me­sin­de fayda var­dır” dedi.
İlçe Baş­kan­la­rı Top­lan­tı­sı ön­ce­sin­de açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan AK Parti Sam­sun İl Baş­ka­nı Av. Ersan Aksu, Sam­sun ka­mu­oyu­nu meş­gul eden rüş­vet id­di­ala­rıy­la il­gi­li so­ru­la­rı ce­vap­la­dı. Aksu, 2020 Ara­lık ayı­nın son­la­rın­da rüş­vet id­di­asıy­la tu­tuk­la­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mali Hiz­met­ler Daire Baş­ka­nı Ba­hat­tin K.’nin tu­tuk­lan­ma sü­re­ci­ne açık­lık ge­tir­di.

“Be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın ini­si­ya­ti­fi ile sav­cı­lı­ğa mü­ra­ca­at edil­di”
2020 Ara­lık ayı­nın so­nun­da tu­tuk­la­nan daire baş­ka­nı ile ala­ka­lı mü­ra­ca­atın 2020 Eylül ayın­da ya­pıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Ersan Aksu, “Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­de bir daire baş­ka­nı­nın tu­tuk­lan­ma­sı ko­nu­su bir takım ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da yer aldı. Ga­ze­te­ci­ler gö­rev­le­ri­ni ya­pa­cak­lar, saygı du­yu­yo­ruz. Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Demir, AK Parti Sam­sun İl Baş­kan­lı­ğı’nın ilk ku­ru­cu baş­ka­nı­dır. 3 dönem mil­let­ve­kil­li­ği ve 1 dönem de ba­kan­lık yap­mış­tır. 4 binin üze­rin­de ça­lı­şa­nı olan bir be­le­di­ye­de de bu tarz şey­ler söz ko­nu­su ola­bi­lir. Bunu nor­mal gör­dü­ğüm için bah­set­mi­yo­rum. Bun­dan 1,5 sene ön­ce­ki basın top­lan­tı­sın­da da ifade et­ti­ğim gibi her kimin elin­de bir bilgi veya belge var ise bu­nun­la il­gi­li şi­ka­ye­ti bizim ya­pa­ca­ğı­mı­zı söy­le­miş­tim. Bu çer­çe­ve­de de bize in­ti­kal edecek her­han­gi bir şey ol­du­ğun­da bu sö­zü­mü­zün ar­ka­sın­da ol­du­ğu­mu­zu ifade etmek is­ti­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız, ken­di­si­nin ku­la­ğı­na gelen bazı du­yum­lar üze­ri­ne 2020 yı­lı­nı 9. ayın­da ko­nuy­la il­gi­li ola­rak bu du­yum­lar ger­çek­tir, de­ğil­dir. Kimse de böyle bir şeyi ifade edecek ol­sa­nız üze­ri­ne ka­bul­len­me­ye­cek­tir. Bu­nun­la bağ­lan­tı­lı ola­rak be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın ini­si­ya­ti­fi ile sav­cı­lı­ğa mü­ra­ca­at edi­li­yor. Sav­cı­lı­ğa ya­pı­lan mü­ra­ca­at son­ra­sın­da açı­lan so­ruş­tur­ma ne­ti­ce­sin­de or­ta­ya ko­yu­lan ça­lış­ma­lar ile adı geçen bü­rok­ra­tın su­çüs­tü ya­pıl­dı­ğı bir tab­lo­da tu­tuk­lan­ma­sı­na varan bir süreç ya­şa­nı­yor” dedi.
Tu­tuk­lan­ma sü­re­ci ve o sü­re­ce kadar gelen bölüm hak­kın­da da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ersan Aksu, "Ba­sın­da bunu fark­lı an­la­yan­lar ya da al­gı­la­mak is­te­yen­ler oldu. Bu nok­ta­da kim­se­yi suç­la­ma nok­ta­sın­da de­ği­lim. ‘Bunun üs­tü­nü ka­pa­ta­lım, bunu ör­te­lim, şuna zarar ver­me­sin, buna zarar ver­me­sin’ demek ye­ri­ne ‘varsa öyle bir şey ce­za­sı­nı çek­sin, yoksa öyle bir şey bu de­di­ko­du­lar or­ta­dan kalk­sın.’ Bun­dan daha fark­lı, 'öyle değil de şöyle ol­ma­lı­dır' de­necek bir ref­leks ben bil­mi­yo­rum. Bu nok­ta­da ciddi bir ön­gö­rü ile ha­ki­ka­ten isa­bet­li bir su­ret­le 9. ayda böyle bir mü­ra­ca­at ya­pa­rak, ola­yın üs­tü­nü ört­mek gibi bir du­ru­mu asla dü­şün­me­dik­le­rin­den emi­nim. Sav­cı­lı­ğa bu bil­di­ri­mi ya­pa­rak, bu dav­ra­nı­şı or­ta­ya koy­muş ol­ma­sın­dan do­la­yı be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­za il baş­ka­nı ola­rak te­şek­kür edi­yo­rum. Bunu önem­li bu­lu­yo­rum. Bun­dan son­ra­sın­da adı geçen ki­şi­nin be­yan­la­rıy­la, so­ruş­tur­ma­nın da giz­li­li­ği var. Mil­le­ti­mi­zin şunu bil­me­si­ni is­ti­yo­rum: Hiç­bir su is­ti­ma­le hiç­bir AK Parti’li be­le­di­ye baş­ka­nı, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı ve AK kad­ro­lar ola­rak biz­ler de dahil göz göre göre ya da varsa bir su is­ti­mal bunun or­ta­ya ko­yu­lup, ‘bu­ra­da su­is­ti­mal yok­muş’ deyip ra­hat­la­mak ya da varsa da bunun so­nuç­la­rı­nı gör­müş ol­ma­yı arzu et­ti­ği­miz için ya­pıl­mış olan bir şi­ka­yet ola­rak tablo or­ta­ya çıktı. So­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği bit­tik­ten sonra de­tay­lar sav­cı­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan or­ta­ya ko­nu­la­cak­tır. Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne sun­mak is­te­rim ki Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Mus­ta­fa Demir’in ini­si­ya­ti­fi ne­ti­ce­sin­de ya­pıl­mış olan bir mü­ra­ca­at ile sav­cı­lı­ğın yap­tı­ğı ça­lış­ma ile or­ta­ya ko­nul­muş bir tab­lo­dur. Bunun bi­lin­me­sin­de fayda var­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Top­lan­tı ya­pı­lan açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak ger­çek­leş­ti. 
İHA

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Tarihi eserleri satmak isterken yakalandıÖnceki Haber

Tarihi eserleri satmak isterken yakaland...

SON AYLARDA AİLE İÇİ BULAŞIN ÇOK HIZLI OLMASINDA 'MUTASYON' ŞÜPHESİSonraki Haber

SON AYLARDA AİLE İÇİ BULAŞIN ÇOK HIZLI...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar