medi bafra
sol
sağ

SAMSUN'DA YENİ KORONA TEDBİRLERİ

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
SAMSUN'DA YENİ KORONA TEDBİRLERİ
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Hayat Boyu Öğ­ren­me Genel Mü­dür­lü­ğü hayat boyu öğ­ren­me ku­rum­la­rın­da­ki eği­tim fa­ali­yet­le­ri­nin (Halk Eği­tim Kurs­la­rı) 11 Ocak ta­ri­hin­den iti­ba­ren baş­la­ma­sı­nı ön­gö­rül­müş­se de Sam­sun İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu­nun al­dı­ğı yeni karar ile sal­gı­nın ya­yıl­ma­sı­nı en­gel­le­mek ve kont­rol atına almak ama­cıy­la, Halk Eği­tim Kurs­la­rı­nın açıl­ma­sı­nın dur­du­rul­ma­sı­na karar ve­ril­di.

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Hayat Boyu Öğ­ren­me Genel Mü­dür­lü­ğü hayat boyu öğ­ren­me ku­rum­la­rın­da­ki eği­tim fa­ali­yet­le­ri­nin (Halk Eği­tim Kurs­la­rı) 11 Ocak ta­ri­hin­den iti­ba­ren baş­la­ma­sı­nı ön­gö­rül­müş­se de Sam­sun İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu­nun al­dı­ğı yeni karar ile sal­gı­nın ya­yıl­ma­sı­nı en­gel­le­mek ve kont­rol atına almak ama­cıy­la, Halk Eği­tim Kurs­la­rı­nın açıl­ma­sı­nın dur­du­rul­ma­sı­na karar ve­ril­di.
İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu­nun 8 Ocak 2021 ta­rih­li ve 1 sa­yı­lı ka­ra­rıy­la, Sam­sun ge­ne­lin­de sal­gı­nın ya­yıl­ma­sı­nı en­gel­le­mek ve sey­ri­ni kont­rol al­tı­na almak ama­cıy­la il ge­ne­lin­de ge­çer­li ola­cak şe­kil­de bazı ko­nu­lar­da yeni ka­rar­lar alın­dı. Sam­sun Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da yeni ka­rar­lar ka­mu­oyu­na du­yu­rul­du.
Bu kap­sam­da Sam­sun Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, Sam­sun İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı Halk Eği­tim Mer­kez­le­ri’nin dü­zen­le­dik­le­ri ya da Halk Eği­tim Mer­kez­le­ri kont­ro­lün­de dü­zen­le­nen Halk Eği­tim Kurs­la­rı’nın, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Hayat Boyu Öğ­ren­me Genel Mü­dür­lü­ğü’nün 6 Ocak tarih ve E-26022156-45.03-18876442 sa­yı­lı ya­zı­sın­da be­lir­ti­len hayat boyu öğ­ren­me ku­rum­la­rın­da­ki eği­tim fa­ali­yet­le­ri­nin (Halk Eği­tim Kurs­la­rı) 11 Ocak ta­ri­hin­den iti­ba­ren baş­la­ma­sı ön­gö­rül­müş ise de, ili­miz­de sal­gı­nın ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­mek ama­cıy­la söz ko­nu­su eği­tim fa­ali­yet­le­ri­nin (Halk Eği­tim Kurs­la­rı) dur­du­rul­ma­sı­na, Sam­sun İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu’nun 19 Ara­lık 2020 tarih ve 127 sa­yı­lı ka­ra­rıy­la 31 Ara­lık 2020 ta­ri­hi­ne kadar fa­ali­yet­le­ri­ne ara ve­ri­len si­ne­ma sa­lon­la­rı­nın İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın 30 Ara­lık 2020 tarih ve E-89780865-153-21751 sa­yı­lı ge­nel­ge­sin­de de be­lir­til­di­ği üzere, gerek sek­tö­rün ta­lep­le­ri ve ge­rek­se Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’yla ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da; sal­gın­la mü­ca­de­le­de alı­nan ted­bir­le­rin de­va­mı­nın sağ­lan­ma­sı ve des­tek­len­me­si ama­cıy­la ili­miz ge­ne­lin­de bu­lu­nan si­ne­ma sa­lon­la­rı­nın fa­ali­yet­le­ri­ne 01 Mart 2021 ta­ri­hi­ne kadar ara ve­ril­me­si­ne karar ve­ril­miş­tir” de­nil­di.
Va­li­lik ta­ra­fın­dan ya­zı­lı açık­la­ma­da ay­rı­ca şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:
“Uy­gu­la­ma­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­me­si­ne ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ma­sı­na, alı­nan ka­rar­la­ra uy­ma­yan va­tan­daş­la­ra Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu’nun 282’nci mad­de­si ge­re­ğin­ce idari para ce­za­sı ve­ril­me­si başta olmak üzere ay­kı­rı­lı­ğın du­ru­mu­na göre ka­nu­nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce işlem ya­pıl­ma­sı­na, ko­nu­su suç teş­kil eden dav­ra­nış­la­ra iliş­kin Türk Ceza Ka­nu­nu’nun 195’inci mad­de­si kap­sa­mın­da ge­rek­li adli iş­lem­le­rin baş­la­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir. Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.”
İHA

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Samsun’da otomobil takla attıÖnceki Haber

Samsun’da otomobil takla attı

Sandıkçı: “Gençlere güveniyoruz”Sonraki Haber

Sandıkçı: “Gençlere güveniyoruz”

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar