İlçe Müf­tü­sü İbra­him MEMİŞ İlçe­mi­ze ya­şat­mış ol­du­ğu bu güzel ba­şa­rı­sın­dan do­la­yı Kur’an kursu öğ­re­ti­ci­si Bü­lent BAHAR’ı ma­ka­mın­da kabul ede­rek he­di­ye tak­di­min­de bu­lun­du.

Tür­ki­ye Fi­na­li 25 Ağus­tos­ta Bit­lis’te Dü­zen­le­necek Olan Ya­rış­ma­da Bafra’yı Bü­lent Bahar Tem­sil Edecek. 

Kaynak: Ezgi ÜNLÜ