SAMSUN B.B. SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKOKU GİDERİM SİSTEMLERİ MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/410874

1-İdarenin

a) Adı

:

SAMSUN B.B. SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı 228. Sok. No :8 55200 ATAKUM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3623112000 - 3624324445

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KOKU GİDERİM SİSTEMLERİ MALZEMESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Kısım (Dedektör ve Ölçüm Cihazı) : 2 adet amonyak gaz dedektörü, 6 adet hidrojen sülfür gaz dedektörü, 3 adet pH ölçüm cihazı. 2.Kısım (Mekanik Malzemeler, Motorlar ve Pompalar) : 3 adet çeşitli güçlerde motor, 3 adet muhtelif özelliklerde pompa, Muhtelif özelliklerde vantilatör rotoru, yatak, rulman seti, mil ve kayış. 3.Kısım (Sarf Malzemeler) : 200 kilogram silika jel, 500'er kilogram potasyum nitrat, mono amonyum fosfat, üre ve sodyum hidroksit.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Merkez (Atakum, İlkadım) Atık Su Terfi İstasyonları, SASKİ Derebahçe Şantiyesi (İlkadım) veya Selahattin Ereren İAT Depo Binası (Tekkeköy)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1.kısım (Dedektör ve Ölçüm Cihazı), işe başlama tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günü içerisinde teknik şartnamede yer alan özelliklere uygun olarak montajları yapılıp çalışır halde teslim edilecektir. 2.kısım (Mekanik Malzemeler, Motorlar ve Pompalar), işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teknik şartnamede yer alan özelliklere uygun olarak teslim edilecektir. 3.kısım (Sarf Malzemeler), işe başlama tarihinden itibaren 21 (yirmibir) takvim günü içerisinde teknik şartnamede yer alan özelliklere uygun olarak teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1(bir) gün içinde işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.05.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SASKİ İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1. kısım (Dedektör ve Ölçüm Cihazı) ve 2. kısımdaki (Mekanik Malzemeler, Motorlar ve Pompalar) malzemeler için katalog verilecektir. Katalog ve doküman incelenmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01820884