TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR.

Samsun ili Tekkeköy Belediyesi Başkanlığından;

 

                 Belediyemize ait aşağıda ihale tarihi, ihale saati, niteliği, mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 10.10.2023 Salı günü saat 14.00’de başlayarak, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile satışları yapılacaktır.

     

S.

No

Niteliği

Mahallesi

Ada

 No

Parsel

  No

Yüzölçümü

      M2

Belediye

Hissesi

Muhammen

Bedel TL

Geçici Teminat

  %3 TL

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Arsa

Tekkeköy

1295

2

4.075,44

Tam

12.226.320

400.000

10.10.2023

14.00

2

Arsa

Tekkeköy

1302

2

7.106,94

Tam

21.320.820

650.000

10.10.2023

14.15

3

Arsa

Tekkeköy

1045

7

4.223,75

Tam

16.895.000

510.000

10.10.2023

14.30

4

Arsa

Aşağıçinik

1796

3

10.359,98

Tam

31.079.940

950.000

10.10.2023

14.45

5

Arsa

Aşağıçinik

1795

3

2.178,54

Tam

  6.535.620

200.000

10.10.2023

15.00

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler,

 

            A)   Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus idaresi’nden alınacak )

            B)  Tebligat için adres göstermesi;

                                 a)- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

                  b)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

                  c)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

            C)  Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

  D)  İmza sirkülerini vermesi;

a)-  Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b)-  Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E)    İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F)      İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

G)   2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

H)    İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

                  İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. Komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

                  Taşınmazlar K.D.V. kapsamında değildir. İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir. İhaleler bir numaralı taşınmazdan başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.   

           İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 10.10.2023 Salı günü saat 13:30’a kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

           Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

  İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01891206