VEZİRKÖPRÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA AİT İLAN

Sıra Mahalle Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Bahçelievler 655 13 665,48 Tam Ticaret+Konut Alanı 2.665.000,00 266.500,00 29.09.2023 11:30
           Satış ihalesi yapılacak olan ve yukarıda  nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saat de Vezirköprü Hükümet Konağının zemin katında hizmet vermekte olan Vezirköprü Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- Satışı  yapılacak taşınmaz mallara ait şartname mesai saatleri içerisinde Vezirköprü Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.
2- İhaleye katılacakların;
a- Yasal yerleşim yeri belgesi,
b- Tebligat için Türkiye’de adresi gösterir belge (Adres Beyanı),
c- Gerçek kişilerin  T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,  
d- Geçici teminata ait belge ya da belgeler [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)] Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
e- Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut  benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi.
3- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil), resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
4- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak Teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese  gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
5- Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklarıdır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
6- Satış Bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL den 10 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL' yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında Döner Sermaye Bedeli alınacaktır.
7- Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere takip eden saatlerde devam edilecektir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Web sitesinde ve www.milliemlak.csb.gov.tr adresinde görülebilir.    
9 Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR Başvuru Tel: 0362 647 29 61
#ilangovtr Basın No ILN01889510