Samsun İli Bafra İlçesi Bul­var Cad­de­si üze­rin­de Cici Ku­aför ola­rak ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lun­an ve  halen Bul­var Cad­de­si 
Si­gor­ta­cı­lar ara­lı­ğı üze­rin­de­ki fa­ali­ye­ti­me devam et­mek­te­ olan işletmede kuaförlük yapan ve aynı zamanda Ali Duman Spor Klü­bü başkanlığı görevini yürüten Ali Duman; mahallesine hizmet etmek için adaylığını açıkladı.

Ali Duman (Emirefendi Muhtar Aday)

Ali Duman Kimdir?

Bafra Emi­re­fen­di Ma­hal­le­si 1967 yılı  do­ğum­lu­yum. İlk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­mi Bafra'da ta­mam­la­dım. Emi­re­fen­di Ma­hal­le­si'n­de ika­met et­mek­te­yim. Bafra Bul­var Cad­de­si üze­rin­de 27 yıl Cici Ku­aför ola­rak ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lun­dum ve halen 15 yıldır Bul­var Cad­de­si Si­gor­ta­cı­lar Ara­lı­ğı üze­rin­de­ Cici Kuaför ve Ali Duman Spor Kulü­bü Başkanı olarak fa­ali­ye­tleri­me devam et­mek­te­yim.


Siyah kuşak 5. dan 5. ka­de­me taekwondo tek­nik­ di­rek­tör­lük bö­lü­mü­nü ta­mam­la­dık­tan sonra 2017 yılında ant­renör­lük yük­sek li­sans te­zi­mi ta­mam­la­dım. Aynı zamanda ta­ek­won­do bran­şın­da 22 yıl milli ulusal ha­kem­lik ve milli takım ant­re­nör­lü­ğü yap­tım. Halen Bafra Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü'n­de 17 yıl­dır ta­ek­won­do eğit­me­ni ola­rak görev yap­mak­ta­yım. Aynı zamanda profesyonel sporcu masörü, bad­min­ton, wushu, kick­boks, jim­nas­tik, bocce, muay thai antrenörlüklerinin yanı sıra işaret dili ve ilk yar­dım bel­ge­si sahibiyim. 
1994 yı­lın­da Bafra Be­le­di­ye Mec­lis üye­li­ği yap­tım.
Bafra Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü'n­de 10 yıl ça­lış­tık­tan sonra emek­li oldum.
Evli, 3 erkek çocuk ve 2 torun sahibiyim.
Büyük oğlum nük­le­er ener­ji mü­hen­di­si, ortanca oğlum Ahmet Sel­man DUMAN ve Eşi Simge DUMAN Bafra Bul­var Cad­de­si'n­de di­ye­tis­yen ola­rak fa­ali­yet gös­ter­mek­te­dir. Küçük oğlum ise üniversite sınavına hazırlanmaktadır.

Her evden en az  bİr oy slagonuyla yola çıkan Ali Duman yapacağı projeler hakkında bilgi verdi.

* Muhtarlık telefonuna 24 saat cevap verilmesi
* Emirefendi Mahallesi Muhtarlık Ofisinin acilen yapılması, 
* Emirefendi Spor kulübü kurularak gençlerimize spor sevgisini aşılamak ve sosyal anlamda güçlendirmek
* Halı saha yapılması, Park bahçelerin düzenlenmesi, 
* Çöp alımlarının kontrol edilmesi, 
* Muhtarlığı bırakılan evrakların kişiler acilen ulaştırılması, Kadın emek pazarının kurulmasını sağlamak. 
* Kan gruplarının bilgisayar sistemine kaydedilerek aciliyet halinde kullanılması, 
* Haberleşme amacıyla Sosyal Medya Sitesinin oluşturularak haberleşmelerin bu kanallardan yapılması, 
* Engelli Gazi Şehit ve ihtiyaç sahiplerinin tesbit edilerek ihtiyaçlarının giderilmesi için; 

Her evden en az  bir oy sloganıyla  oylarınızı bekler, Güleryüz tatlı dille hep birlikte, Emirefendi Muhtarı 
olarak beni seçmeye, Evet demeye, Sevgi ve Saygılarımı sunarım dedi.
 

Kaynak: Mehmet ÜNLÜ