medi bafra
sol
sağ

Bafra KAHVECİLER Odası Başkanı Ahmet Yılmaz'dan Esnaflara Önemli Duyuru

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bafra KAHVECİLER Odası Başkanı Ahmet Yılmaz'dan Esnaflara Önemli Duyuru
Bafra Kı­zı­lır­mak Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi ve Ke­fa­let Odası Baş­ka­nı ve Bafra KAH­VECİLER Odası Baş­ka­nı Ahmet Yıl­maz es­naf­la­ra önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Bafra Kı­zı­lır­mak Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Kredi ve Ke­fa­let Odası Baş­ka­nı ve Bafra KAH­VECİLER Odası Baş­ka­nı Ahmet Yıl­maz es­naf­la­ra önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Yıl­maz açık­la­ma­sın­da. "

3323 sa­yı­lı Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar İle Ger­çek Kişi Ta­cir­le­re Ko­ro­na­vi­rüs Sal­gı­nı Ne­de­niy­le Ve­ri­lecek Des­tek­ler Hak­kın­da Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı, 23 Ara­lık 2020 ta­ri­hin­de Resmi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir.

Karar ge­re­ğin­ce; sal­gın­dan et­ki­le­nen ke­si­me aylık 1.000 Türk Li­ra­sı olmak üzere top­lam­da 3.000 Türk Li­ra­sı doğ­ru­dan gelir des­te­ği ile üç ay bo­yun­ca bü­yük­şe­hir­ler­de aylık 750 Türk Li­ra­sı, diğer il­ler­de aylık 500 Türk Li­ra­sı kira des­te­ği ve­ri­le­cek­tir.

Buna göre, ti­ca­ri ka­zanç­la­rı basit usul­de ver­gi­len­di­ri­len­ler ile ver­gi­den muaf es­na­fın ya­nın­da esas fa­ali­yet­le­ri do­la­yı­sıy­la hibe des­te­ğin­den ya­rar­la­na­bi­lecek olan esnaf ve sa­nat­kâr­la­rı­mız ile ger­çek kişi ta­cir­le­ri­mi­zin eko­no­mik fa­ali­yet ta­nım­la­rı liste ha­lin­de ekte ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne su­nul­muş olup Fe­de­ras­yo­nu­muz ça­lış­ma ala­nı­na giren ve aşa­ğı­da liste ha­lin­de yer alan mes­lek­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren esnaf ve sa­nat­kar­la­rı­mız des­tek­ler­den doğ­ru­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek­ler­dir.

Diğer ta­raf­tan, e-dev­let üze­rin­den ya­pı­la­bi­lecek des­tek baş­vu­ru­la­rı­na, ocak ayı­nın ilk haf­ta­sı iti­ba­rıy­la baş­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

56.29.01 Kan­tin­le­rin fa­ali­yet­le­ri (spor, fab­ri­ka, okul veya iş­ye­ri kan­tin­le­ri, vb.)
56.30.02 Çay ocak­la­rı, kı­ra­at­ha­ne­ler, kah­ve­ha­ne­ler, ka­fe­ler (içecek ağır­lık­lı hiz­met veren), meyve suyu sa­lon­la­rı ve çay bah­çe­le­rin­de içecek sunum fa­ali­ye­ti
93.29.02 Düğün, balo ve kok­teyl sa­lon­la­rı­nın iş­le­til­me­si
56.30.03 Lo­kal­ler­de içecek sunum fa­ali­ye­ti (al­kol­lü-al­kol­süz)
55.10.05 Otel vb. ko­nak­la­ma yer­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri (gün­lük te­miz­lik ve yatak yapma hiz­me­ti sağ­la­nan yer­le­rin fa­ali­yet­le­ri) (kendi müş­te­ri­le­ri­ne res­to­ran hiz­me­ti ve­ren­ler ile devre mülk­ler hariç)
55.90.01 Öğ­ren­ci ve işçi yurt­la­rı, pan­si­yon­lar ve odası ki­ra­la­nan ev­ler­de ya­pı­lan ko­nak­la­ma fa­ali­yet­le­ri (tatil amaç­lı olan­lar hariç)
55.10.02 Otel vb. ko­nak­la­ma yer­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri (gün­lük te­miz­lik ve yatak yapma hiz­me­ti sağ­la­nan yer­le­rin fa­ali­yet­le­ri) (kendi müş­te­ri­le­ri­ne res­to­ran hiz­me­ti ver­me­yen­ler ile devre mülk­ler hariç)
93.29.03 Oyun ma­ki­ne­le­ri­nin iş­le­til­me­si
93.19.05 Bi­lar­do sa­lon­la­rı­nın fa­ali­yet­le­ri
61.90.05 İnter­net ka­fe­le­rin fa­ali­yet­le­ri
93.21.01 Eğ­len­ce park­la­rı ve lu­na­park­la­rın fa­ali­yet­le­ri
59.14.02 Si­ne­ma filmi gös­te­rim fa­ali­yet­le­ri
93.11.01 Spor te­sis­le­ri­nin iş­le­til­me­si (fut­bol, hokey, paten, golf vb. sa­ha­la­rı, yarış pist­le­ri, stad­yum­lar, yüzme ha­vuz­la­rı, tenis kort­la­rı, bov­ling alan­la­rı, boks are­na­la­rı, vb. te­sis­ler)
93.19.06 Atış po­li­gon­la­rı­nın fa­ali­yet­le­ri

(- YU­KA­RI­DA İŞLET­ME­LERİNİZİN BA­ŞIN­DA BU­LU­NAN KOD­LAR ILE OCAK AYI­NIN İLK HAF­TA­SIN­DA E-DEV­LET ÜZERİNDEN BAŞ­VU­RU­LAR YA­PIL­MA­YA BAŞ­LA­NA­CAK­TIR-) 

ES­NAF­LA­RI­MI­ZA ŞİMDİDEN HA­YIR­LI OLSUN EN AZIN­DAN BİR CAN SUYU OLA­CAK­TIR."dedi.
Arzu VURAL

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Samsun’da yalancı ‘yaz’Önceki Haber

Samsun’da yalancı ‘yaz’

Sebat kısa film yarışmasında Türkiye birincisi olduSonraki Haber

Sebat kısa film yarışmasında Türkiye bir...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar