medi bafra
sol
sağ

SON AYLARDA AİLE İÇİ BULAŞIN ÇOK HIZLI OLMASINDA 'MUTASYON' ŞÜPHESİ

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
SON AYLARDA AİLE İÇİ BULAŞIN ÇOK HIZLI OLMASINDA 'MUTASYON' ŞÜPHESİ
Mu­tas­yo­na uğ­ra­mış vi­rü­sün Tür­ki­ye'de gö­rül­me­si va­tan­daş­la­rı te­dir­gin edi­yor. Ko­ro­na vi­rü­sün ilk za­man­la­rı­na oran­la son 2-3 aydır aile içi bu­la­şın yük­sek ol­ma­sı, “Mu­tas­yo­na uğ­ra­mış virüs ola­bi­lir mi?” so­ru­su­nu akıl­la­ra ge­ti­ri­yor. Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Prof. Şev­ket Öz­ka­ya, “Mu­tas­yon­lu virüs çok hızlı şe­kil­de bu­la­şa­bi­lir. Vi­rü­sün aile içe­ri­sin­de bu kadar bu­laş­tı­rı­cı ol­ma­sı, bu kadar hızlı iler­le­me­si­nin se­be­bi­nin de mu­tas­yo­na bağlı ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz” dedi.

Mu­tas­yo­na uğ­ra­mış vi­rü­sün Tür­ki­ye'de gö­rül­me­si va­tan­daş­la­rı te­dir­gin edi­yor. Ko­ro­na vi­rü­sün ilk za­man­la­rı­na oran­la son 2-3 aydır aile içi bu­la­şın yük­sek ol­ma­sı, “Mu­tas­yo­na uğ­ra­mış virüs ola­bi­lir mi?” so­ru­su­nu akıl­la­ra ge­ti­ri­yor. Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Prof. Şev­ket Öz­ka­ya, “Mu­tas­yon­lu virüs çok hızlı şe­kil­de bu­la­şa­bi­lir. Vi­rü­sün aile içe­ri­sin­de bu kadar bu­laş­tı­rı­cı ol­ma­sı, bu kadar hızlı iler­le­me­si­nin se­be­bi­nin de mu­tas­yo­na bağlı ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz” dedi.
İngil­te­re’de ko­ro­na vi­rü­sün mu­tas­yo­na uğ­ra­mış hali tes­pit edil­di. VM Me­di­cal Park Sam­sun Has­ta­ne­si’nde görev yapan ve şu ana kadar bin­ler­ce ko­ro­na virüs has­ta­sı­nın şifa bul­ma­sı­nı sağ­la­yan Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Prof. Şev­ket Öz­ka­ya, mu­tas­yo­na uğ­ra­mış virüs hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­na­rak ko­ro­na vi­rü­sü ağır ge­çir­miş bir evli çif­tin ak­ci­ğer­le­ri üze­rin­den ör­nek­ler verdi. Ço­cuk­la­rın­dan ko­ro­na virüs bu­laş­tı­ğı öğ­re­ni­len evli çif­tin ilk iki gün hafif sey­re­di­len has­ta­lık­la­rı­nın bir­kaç gün için­de yay­gın so­lu­num yet­mez­li­ği­ne dö­nüş­tü­ğü be­lir­len­di. İnce­le­di­ği ak­ci­ğer­le­rin ve ver­di­ği vaka ör­ne­ğin­de di­rekt te­ma­sın, bu­la­şı­cı­lı­ğı ve has­ta­lı­ğı çok hızlı iler­let­ti­ği­ni gös­ter­di­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Şev­ket Öz­ka­ya, “Örnek ver­mek ge­re­kir­se, bir ka­rı-ko­ca­nın ço­cuk­la­rı­nın ikisi de po­zi­tif olan ama genç ol­duk­la­rı için ak­ci­ğer­le­ri tu­tul­ma­mış ama genç-ta­şı­yı­cı ol­du­ğu için anne ve ba­ba­la­rı­na bu­laş­tı­ran aile için­de­ki göz­lem­le­nen va­ka­yı size pay­la­şa­ca­ğım. Bu kadın has­ta­mız­da, kı­zın­dan al­dı­ğı virüs ne­de­niy­le olu­şan çok hafif pul­mo­ner ak­ci­ğer tu­tu­lu­mu şi­kâ­ye­ti bir­kaç gün içe­ri­sin­de hızla iler­li­yor ve yay­gın so­lu­num yet­mez­li­ği or­ta­ya çı­kı­yor. Bu vaka, di­rekt te­ma­sın çok hızlı bu­la­şı­cı­lı­ğı­nı ve has­ta­lı­ğın çok hızlı iler­le­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Has­ta­mı­zın eşine bak­tı­ğı­mız­da da yine kı­zın­dan bu­la­şan vi­rüs­le ak­ci­ğe­rin­de hafif bir tu­tul­ma ol­duk­tan sonra çok hızlı bir şe­kil­de iler­le­yip has­ta­ne­ye ya­ta­cak dü­zey­de bir nefes dar­lı­ğı or­ta­ya çık­tı­ğı­nı gör­dük. Hal­kın mu­tas­yo­na uğ­ra­yan ko­ro­na vi­rü­süy­le il­gi­li bil­me­si ge­re­ken iki nokta var. Bi­rin­ci­si mu­tas­yon­lu virüs çok hızlı şe­kil­de bu­la­şa­bi­lir, çünkü bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğı çok fazla. İkin­ci­si de te­da­vi­ye rağ­men dü­zel­me gö­rü­le­me­ye­bi­lir ama bu mu­tas­yon ol­du­ğu­nu gös­ter­mez” diye ko­nuş­tu.

“Vi­rü­sün aile içe­ri­sin­de bu kadar hızlı iler­le­me­si­nin se­be­bi de mu­tas­yo­na bağlı ola­bi­lir”

Ko­ro­na vi­rü­sün ilk çık­tı­ğı za­man­la­ra oran­la son 2- 3 aydır aile içi bu­la­şın gö­rül­me­dik de­re­ce­de hızlı ol­du­ğu­na dik­kat çeken Prof. Dr. Şev­ket Öz­ka­ya, “Ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki mu­tas­yon­la az ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki mu­tas­yo­nun bu­laş­tı­rı­cı­lık üze­rin­de et­ki­le­ri fark­lı olu­yor, daha çok top­lum di­na­mik­le­rin­den bu­laş­tı­ğı söy­le­ni­yor. Va­tan­da­şın bil­me­si ge­re­ken nokta mu­tas­yon­dan çok top­lum di­na­mik­le­ri­nin ve sos­yal fak­tör­le­rin de et­ki­li ol­du­ğu. Bu yüz­den maske, me­sa­fe, te­miz­li­ğe dik­kat edil­me­si­ni öne­ri­yo­ruz. Vi­rü­sün aile içe­ri­sin­de bu kadar bu­laş­tı­rı­cı ol­ma­sı, bu kadar hızlı iler­le­me­si­nin se­be­bi­ni de mu­tas­yo­na bağlı ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Ma­ale­sef Tür­ki­ye’de henüz mu­tas­yon ol­du­ğu ka­nıt­lan­mış 15 vaka var ve bun­lar daha çok yurt dı­şın­dan gelen ki­şi­ler. Mu­tas­yon­lar ge­ri­ye yö­ne­lik araş­tı­rıl­dı­ğı için mev­cut olan has­ta­lar­da hıf­zıs­sıh­ha­da ge­ri­ye yö­ne­lik mu­tas­yon araş­tır­ma­sı ya­pı­lı­yor. Şu­an­da va­tan­daş­la­rı­mı­zın mu­tas­yon­la il­gi­li al­ma­sı ge­re­ken iki ted­bir var. Aile içe­ri­sin­de çok fazla bulaş var, aile içe­ri­sin­de çok fazla bir araya gel­me­ye­ce­ğiz. İkin­ci­si de has­ta­lık te­da­vi­ye rağ­men dü­zel­mez­se mut­la­ka dok­to­ra baş­vur­ma­la­rı ge­re­ki­yor çünkü son za­man­lar­da has­ta­lı­ğın ak­ci­ğe­re çok fazla in­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Aşı­la­rın mu­tas­yo­na uğ­ra­yan vi­rü­sü kap­sa­yıp kap­sa­ma­dı­ğı ile il­gi­li so­ru­ya ge­lir­sek, şu­an­ki aşı­la­rı­mız mev­cut mu­tas­yon­la­rı da kar­şı­la­dı­ğı için aşı­la­ma dö­ne­min­de de bütün va­tan­daş­la­rı­mı­za aşı ol­ma­la­rı­nı öne­ri­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
AK Parti’li Aksu’dan daire başkanının tutuklanmasına açıklamaÖnceki Haber

AK Parti’li Aksu’dan daire başkanının t...

Ameliyat olmak için hazırlık yaparken kayıplara karıştıSonraki Haber

Ameliyat olmak için hazırlık yaparken...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar