Tür­ki­ye’nin önde gelen un üre­ti­ci­si ve ih­ra­cat­çı­sı Pakun şir­ke­ti­nin yö­ne­ti­mi ve üye­le­ri Bafra’daki iftar ye­me­ğin­de bir araya geldi.
Un sek­tö­rün­de 50’nci yı­lı­nı kut­la­yan Tür­ki­ye’nin köklü ve ye­ni­lik­çi un mar­ka­sı Pakun yö­ne­ti­mi, Bafra mer­kez­de Ra­ma­zan’a özel bir iftar ye­me­ği dü­zen­le­di. Ye­me­ğe Pakun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ni­ya­zi Dur­gun, Pakun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Tun­cay Dur­gun, Dış Ti­ca­ret Mü­dü­rü Oğuz­can Türk’ün, yanı sıra tüm Pakun ça­lı­şan­la­rı ve aile­le­ri ka­tıl­dı.
Ye­mek­te Pakun ça­lı­şan­la­rı­na hi­ta­ben te­şek­kür ko­nuş­ma­sı ger­çek­leş­ti­ren Pakun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ni­ya­zi Dur­gun, ‘’1973 yı­lın­da Sam­sun Bafra’da ku­ru­lan ilk un de­ğir­me­niy­le baş­la­dı­ğı­mız bu yol­cu­luk­ta bugün 3 kı­ta­da 40’tan fazla ül­ke­ye ih­ra­cat yapan öncü bir marka ha­li­ne gel­dik. Gerek ül­ke­miz ge­rek­se ulus­la­ra­ra­sı un pa­za­rın­da ya­ka­la­dı­ğı­mız bu ba­şa­rı­da siz­le­rin eme­ği­nin kıy­me­ti­ni bi­li­yor ve her fır­sat­ta dile ge­ti­ri­yo­ruz. Pakun Aile­si ola­rak, bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­yı ön plana çı­ka­ran Ra­ma­zan ayı­nın her bi­ri­ni­ze huzur, ül­ke­mi­ze de barış ve gü­zel­lik­ler ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum’’ diye ko­nuş­tu.
Bafra ve Çorlu’da bu­lu­nan fab­ri­ka­la­rı­nın yanı sıra 2023 yılı so­nun­da dev­re­ye gi­recek 3’üncü bir te­sis­le yıl­lık buğ­day kırma ka­pa­si­te­si­ni 550 bin tona çı­kar­ma­yı he­def­le­yen Pakun mar­ka­sı, Tür­ki­ye ve dünya un sek­tö­rün­de adın­dan söz et­tir­me­ye devam edi­yor.

Ezgi ÜNLÜ