medi bafra
sol
sağ

Sandıkçı: “Gençlere güveniyoruz”

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Sandıkçı: “Gençlere güveniyoruz”
Canik’te genç gö­nül­lü da­nış­man­la­rın ilk top­lan­tı­la­rı­na ka­tı­lan Canik Be­le­di­ye Baş­ka­nı İbra­him San­dık­çı, “Genç­le­re gü­ve­ni­yo­ruz” dedi.

Canik’te genç gö­nül­lü da­nış­man­la­rın ilk top­lan­tı­la­rı­na ka­tı­lan Canik Be­le­di­ye Baş­ka­nı İbra­him San­dık­çı, “Genç­le­re gü­ve­ni­yo­ruz” dedi.
Canik Be­le­di­ye­si’nin sos­yal, kül­tü­rel ve spor­tif pro­je­ler başta olmak üzere fa­ali­yet gös­ter­me­si için oluş­tur­du­ğu genç gö­nül­lü da­nış­man­lar Canik Be­le­di­ye Baş­ka­nı İbra­him San­dık­çı’nın da ka­tı­lı­mıy­la ilk top­lan­tı­la­rı­nı yap­tı­lar.

“Genç­le­re gü­ve­ni­yo­ruz”
Genç­le­rin gü­nü­müz dün­ya­sı­nın do­na­nım­lı bi­rey­le­ri ol­ma­sı için be­le­di­ye ola­rak bir­çok pro­je­ye imza at­tık­la­rı­nı söy­le­yen İbra­him San­dık­çı, “On­la­rı sı­nır­lan­dır­mak is­te­mi­yo­ruz. Öz­gür­ce fi­kir­le­ri­ni, dü­şün­ce­le­ri­ni, ha­yal­le­ri­ni ve he­def­le­ri­ni or­ta­ya ko­ya­rak aktif kal­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. On­la­rın he­ye­ca­nı­nı, gü­nü­müz şart­la­rı on­la­rın pen­ce­re­sin­den gör­mek ve bu gö­rüş­ler­den fay­da­lan­mak is­ti­yo­ruz. Be­le­di­ye­nin iş­le­yi­şi, hiz­met an­la­yı­şı ve bir­lik­te yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın şim­di­den on­lar­da bir tec­rü­be ola­rak ak­ta­rıl­ma­sı­nın çok önem­li oldu dü­şü­nü­yo­rum. Bu an­lam­da kur­muş ol­du­ğu­mu bu ha­ri­ka ekip­le bir­lik­te çok güzel iş­le­re imza ata­ca­ğız. Ka­tı­lım sağ­la­mak is­te­yen bütün genç­le­re ka­pı­mız ise so­nu­na kadar açık” diye ko­nuş­tu.

“Ye­te­nek ve fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var”
Genç gö­nül­lü da­nış­man­la­rın be­le­di­ye içe­ri­sin­de bi­rim­ler­de de be­lir­li za­man­lar­da görev al­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri­ni ifade eden Canik Be­le­di­ye Baş­ka­nı İbra­him San­dık­çı, “Genç­le­rin be­le­di­ye iş­le­yi­şi­ni de gö­re­rek ve an­la­ya­rak fikir ve dü­şün­ce­le­ri­ne bir zemin oluş­tur­mak is­ti­yo­ruz. Son­ra­sın­da il­çe­ye yö­ne­lik bil­gi­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı ya­pa­ca­ğız. Be­le­di­ye­si­ni ve il­çe­si­ni ta­nı­yan bir ekip ile bir­çok pro­je­ye imza ata­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz. Di­ji­tal ola­rak ken­di­le­ri­ni ifade ede­cek­le­ri aktif bir ya­pı­yı on­lar­la bir­lik­te inşa ede­ce­ğiz. Canik’in bütün bi­le­şen­le­riy­le bir­lik­te ha­re­ket et­me­si bizim için ha­ya­ti önem ta­şı­yor. Genç­ler için bu­gü­ne kadar bir­çok proje ha­ya­ta ge­çir­dik. Bun­dan sonra on­lar­la bir­lik­te çok daha fazla pro­je­yi ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­mi­ze yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. İlçe­mi­ze ha­yır­lı olsun” şek­lin­de ko­nuş­tu. 
İHA

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
SAMSUN'DA YENİ KORONA TEDBİRLERİÖnceki Haber

SAMSUN'DA YENİ KORONA TEDBİRLERİ

MAHALLELİLER TOPLULAŞTIRMAYA KARŞI ÇIKTISonraki Haber

MAHALLELİLER TOPLULAŞTIRMAYA KARŞI ÇIKTI

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar